Подай сигнал за нарушение

1) Чрез нашата платформа за граждански контрол

Благодарим Ви, че избрахте да подадете сигнал за установено нарушение на забраната за тютюнопушене чрез платфомрата на “България без дим”.

Попълнете внимателно формуляра. След като го изпратите, наш сътрудник ще го прегледа и сигналът ще бъде автоматично изпратен до съответната Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, която отговаря за района, в който е установено нарушението, или на друг държавен орган, за който е предназначен.

Чрез попълването на формуляра на платформата ни, Вие упълномощявате Гражданска инициатива „България без дим“  да предаде сигнала Ви до РЗИ или други държавни органи, да получи отговор от тях, и да Ви го предаде на посочен от Вас пощенски или електронен адрес. Гражданска инициатива „България без дим“ си запазва правото да провери точността на предоставения от Вас телефон или електронен адрес за обратна връзка преди да обработи сигнала Ви.

Вашата идентичност няма да бъде публиччно показвана или разкривана на когото и да било, а ще бъде достъпна само на  Гражданска инициатива “България без дим” за връзка с Вас. Единственият случай е когато личните ви данни бъдат поискани според закона от упълномощен законов орган чрез съдебно решение или друга задължаваща правна норма.

„България без дим“ си запазва правото да сподели съдържанието на сигнала Ви и резултатите от проверката по него с държавни и обществени институции, както и с медиите.

Гражданска инициатива „България без дим“ не носи отговорност за действията или бездействието на държавните органи, нито за евентуално възникнали последствия от предаването на сигнала Ви към тях. Нашата цел е да допринесем за активното прилагане и спазване на закона, като подпомогнем гражданите в упражняването на контрол и подаването на сигнали към отговорните държавни институции.

2) Пряко до съответната Регионална здравна инспекция /РЗИ/ от списъка на Министерството на здравеопазването

Без значение по кой начин подавате сигнал, той трябва да бъде максимално точен, за да може държавният контролен орган да реагира на него и да Ви информира за предприетите мерки. Законовите изисквания са дефинирани от Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, приета  с ПМС ђ 264 от 9.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 г., която може да прочетете тук.

Споделете в социалната мрежа: