Пушенето във входове и асансьори е забранено

Пушенето е забранено по закон в асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради, както и на на всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. Това показа справка със законодателството, която  сдружение „България без дим“ извърши в отговор на сигнали от граждани за тютюнопушене на стълбища и други общи части на етажна собственост.  Въпросната законова норма и понятието „Обществени места“ са дефинирани  по смисъла на чл. 56. ,  буква „ж“ и  §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
 
Съгласно тази дефиниция РЗИ  следва да извършат проверка по сигнали на граждани за подобни нарушения.  В изолирани случаи граждани изразиха недоумение от получени откази от здравните инспекции да приемат сигнали за такива закононарушения. След изясняване на законовата интерпретация между „България без дим“ и представители на РЗИ, инспекторите ще извършват проверки по подобни сигнали.
 

Гражданите, подали сигнали, трябва да обезпечат свободен достъп до входа (да не е заключен непрекъснато), за да може инспекторите да влязат и да извършат проверка.  В случай, че  не бъде установено на място, че дадено лице пуши, инспекторите ще връчат предписание на домоуправителя. Ако нарушенията продължават, РЗИ имат право за неизпълнение на предписанието да глобят домоуправителя. „Много трудно инспекторите биха могли да глобят въпросното лице, което пуши, защото няма как да го задължат да си даде личната карта, за да бъде съставен акт, без да са придружени от полицай, който има право да направи това,“ коментира д-р Маша Гавраилова, председател на УС на „България без дим“ и старши експерт по политики и законодателство срещу тютюнопушенето.

При изпращането на сигнали чрез интернет платформата на „България без дим“ на http://bezdim.org/signali, анонимността на подателите може да бъде запазена за тяхна сигурност. Сигналът се изпраща от името на сдружението, след извършена верификация. При получаване на отговора, той се качва под текста на сигнала, който може да бъде намерен на страницата за сигнали от гражданите.
 
Освен това засегнати от пушене граждани биха могли да поърсят правата си съгласно Закона за управление на етажната собственост, който урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Текстът на Закона може да намерите на https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135614516. Членовете на етажна собственост са в правото си да искат свикване на общото събрание на входа, където да поставяте пред всички живущи проблемът с тютюнопушенето на стълбището във входа.
 
В края на 2017 г. са изготвени предложения за промени в законодателството, които целят подобряване и затягане на контрола на забраната за тютюнопушене от страна на Министерство на здравеопазването, които са базирани частично на препоръки на „България без дим“. Очаква се внасянето им в МС. „България без дим“ набира доброволци и информация за подобни случай, с цел задълбоченото им анализиране и изработване на препоръки, в сътрудничество с държавните органи и законодателната власт.
 
Споделете в социалната мрежа: