Сега е моментът: 5-дневен план за отказване от тютюнопушене

Много хора решиха да спрат или да намалят цигарите с влизането на новите правила за ограничаване на пушенето на обществени места. В отговор на това лекарите от Коалицията за живот без тютюнев дим предлагат пет дневен план за отказване на цигарите.

За кого е програмата

5-дневният план за отказване от тютюнопушене е предназначен за хора, които са взели решение да откажат цигарите и са почувствали нужда от помощ за това.

Методи и резултати

Чрез медицински изследвания, промяна в храненето и двигателните навици, поведенчески похвати и работа в група не само отказвате цигарите, но изграждате навици на непушач и защита срещу рецидив. Не се пълнее!

 

Медицински изследвания

   • Медицински изследвания на бял дроб – капацитет, еластичност, възраст на бял дроб, определяне на биологична възраст на клиента.
   • Среща със специалисти.
   • Тестване за никотинова зависимост.

Резултат: Убеждавате се, че решението ви да откажете цигарите е правилно.

 

 

Снимка: Justin Knol

Хранене и гимнастика

   • Лесна плодово-зеленчукова диета
   • Водни процедури
   • Гимнастика
   • Дихателна гимнастика
   • Други достъпни природни средства

Резултат: Прилагате средства за по-лесното преодоляване на абстинентния синдром във физически аспект. Очиствате тялото от натрупаните токсини и предпазвате организма от натрупване на излишни килограми.


Психологически методи

   • Различни поведенчески похвати
   • Модели за общуване в среда на пушачи и в среда на непушачи
   • Защита срещу рецидив чрез нов подход към проблемните моменти

Резултат: Прилагате средства за по-лесното преодоляване на абстинентния синдром във психологически аспект. Изграждате нови навици като непушач и защита срещу рецидив.

Групова терапия

 • Срещи с бивши пушачи, освободени чрез 5-дневния план
 • Психологическа работа в група за засилване на мотивацията и преодоляване на страха от абстиненция
 • Видеофилми и други материали.

Резултат: Вашата воля се мобилизира.

 

Продължава на следващата страница

Споделете в социалната мрежа:

Pages: 1 2

За 10 дни са извършени 7229 проверки

Едно заведение в чужбина, пълно с хора.

За десет дни от началото на юни здравните инспектори са извършили 7 229 проверки. Проверените обекти в цялата страна са 6 870. Това значи ли, че са са се връщали по няколко пъти на едно и също място? Според сайтът на МЗ са

проверени следния брой обекти по видове:

– Обекти за хранене и развлечение – 1734
– Обществени и административни сгради -355
– Спортни обекти –  206
– Хотели, мотели и стаи за настаняване – 199
– Социални домове – 5
– Детски и учебни заведения – 825
– Фризьорски и козметични салони – 136
– Оптики – 5
– Площадки за игра – 371
– Лечебни и здравни заведения – 1812
– Аптеки и дрогерии – 205
– Обекти за търговия – 231
– Хранителни обекти – 371
– Игрални и интернет зали – 160
– Читалища – 30
– Плувни басейни – 59
– Автогари и транспортни средства – 114
– Предприятия на промишлеността – 12
– Складове – 25
– Студентски общежития – 3
– Театри и кина – 11

От този внушителен брой проверки, резултатът е само 16 съставени акта и 193 предписания за пропуски или неправилно интерпретиране на изискванията на закона.

Защо?

За какво са актовете и предписанията вижте в сайта на МЗ.

 

 

Споделете в социалната мрежа:

Въпроси и отговори за забраната за тютюнопушене

Въпросите и отговорите публикуваме директно както са дадени на сайта на МЗ. Можете да ги прочетете и от този линк.

 1. Каква е дефиницията за закрити обществени места?

В Закона за здравето не е разписана легална дефиниция на понятието „закрито обществено място”. В § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето е дадено определение за „обществени места”. Това са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. Направеното изброяване на обществените места в посочената разпоредба е примерно, а не изчерпателно. По пътя на тълкуването за изясняване смисъла на понятието за закрито обществено място в съответствие с целта на закона, приемаме, че закрито обществено място е закрито помещение или пространство, което е покрито с покрив/навес и има най-малко три плътни стени/страни, без оглед на материала, използван за покрива/навеса, стените/страните, и без оглед на това дали структурата е постоянна или временна.

2. Приема ли се за закрито обществено място лятна градина в заведение за хранене и развлечение със слънцезащитен навес и странични ветроупорни завеси?

Открито обществено място е всяко обществено място, което не е закрито, проветриво е и има естествена въздушна циркулация. Приемаме, че обществено място, което е покрито с покрив/навес и има най-много две плътни стени/страни е открито обществено място. В конкретния случай лятната градина е открито обществено място при наличието на навес и две странични ветроупорни завеси.

3. Ако в заведение за хранене и развлечение – кафе аперитив, има помещение, чиито странични части се отварят през летния сезон, приема ли се за закрито обществено място?

Както вече беше посочено открито обществено място е всяко обществено място, което не е закрито, проветриво е и има естествена въздушна циркулация. В случай, че с отварянето на страничните части на помещението се осигурява естествена циркулация на въздуха, се приема, че обектът е открито обществено място.

4. Разрешено ли е тютюнопушенето на открита площ към закрито обществено място, на която има обособен детски кът със съоръжения за игра?

Съгласно Закона за здравето тютюнопушенето на площадки за игра е забранено. Откритата площадка за игра е обществено достъпна открита площ, предназначена за игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за игра. Обособеният на открито детски кът със съоръжения за игра отговаря на характеристиките на открита площадка за игра, поради което на неговата територия тютюнопушенето е забранено. Границите на площадките за игра, на които тютюнопушенето не е разрешено, следва да са ясно обособени и разграничени от останалата част на съответния обект – заведение за хранене и развлечение, търговски обект, хотел, бензиностанция и др. Препоръчваме, ръководителите на съответните обекти да обявят и предоставят по подходящ начин информация на своите клиенти, че тютюнопушенето на детската площадка е забранено.

5. Как се разрешава проблема с тютюнопушенето в заведение за хранене и развлечение с разположени маси на открита площ, намираща се непосредствено до площадка за игра в междублоково пространство?

Тютюнопушенето на открита площ към заведение за хранене и развлечение е разрешено при условие, че откритата площ не е част от прилежащия терен на площадката за игра.

6. Разрешено ли е тютюнопушенето в открита лятна градина към заведение за хранене и развлечение, в случаите когато има посетители – деца?

Няма нормативна забрана за тютюнопушене в този случай. Пасивното тютюнопушене от деца е отговорност на родителите, когато са на открито място. Тютюнопушенето в откритата лятна градина ще е забранено в случай, че там е организирано мероприятие за деца и ученици.

7. Разрешено ли е тютюнопушенето на тераси и балкони към закрити обществени места?

Тютюнопушенето на тераси и балкони, като открити пространства, не е забранено.

8. Забранено ли е тютюнопушенето на открито в плувен комплекс, на територията на който се намират питейни заведения и който не се използва за спортни мероприятия, а за развлекателни цели?

На откритите плувни басейни, като спортни обекти, тютюнопушенето е забранено единствено в случай, че там се организират спортни или културни прояви, през периода на тяхното провеждане.

9. Забранено ли е тютюнопушенето на прилежащите тротоари на детски площадки?

Тютюнопушенето е забранено само на прилежащия терен на площадката за игра. Забраната за тютюнопушене не се отнася за прилежащите тротоари на площадките за игра.

10. Забранено ли е тютюнопушенето на прилежащите терени и тротоари на висшите училища?

Тютюнопушенето на прилежащите терени и тротоари на висшите училища не е забранено. Забраната за тютюнопушене се отнася за прилежащите терени и тротоари на следните обекти: детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца.

11. Забранено ли е тютюнопушенето в парковете?

Тютюнопушенето в парковете не е забранено. В случаите, когато в парковете са разположени площадки за игра, обществени места, където се организират мероприятия за деца и ученици, спортни обекти, летни кина и театри с организирани спортни и културни прояви, тютюнопушенето в парковете на всички тези изброени открити обществени места ще е забранено.

12. Разрешено ли е тютюнопушенето в самостоятелно обособено заведение (напр. в хотел), снабдено с необходимата вентилация и обозначения за клиенти, които искат да проведат частно мероприятие?

Със Закона за здравето се въвежда категорична забрана за тютюнопушене в закритите обществени места. Не е предвидена възможност за обособяване на помещения за тютюнопушене в закритите обществени места, дори и тези помещения да са снабдени с вентилация и сигнализация. Законът за здравето дефинира понятието „обществени места” като места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. С обявяването на провеждано в тези обекти мероприятие за частно, не се променя характера на обекта и не отпада прилагането на нормативно установените забрани и ограничения за тютюнопушене в съответното закрито обществено място.

13. Разрешено ли е тютюнопушенето за клиенти в заведение за хранене и развлечение след 23:00 ч.?

Времевият период няма отношение към естеството на обекта и приложимостта на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места. В тази връзка, тютюнопушенето след 23:00 ч. в цитираните заведения е забранено.

14. Необходимо ли е издаване на изрична заповед от работодателя за забрана на тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места?

Работодателят не е задължен да издава изрична заповед, но пред вид санкциите, които могат да му се наложат при констатиране на нарушения, препоръчително е да информира по подходящ начин, включително чрез заповед, работещите в неговия обект за забраните за тютюнопушене.

15. Необходимо ли е местата, в/на които е забранено тютюнопушенето, да се обозначат със специална забранителна табела?

Липсва изричен законодателен ангажимент за това. Препоръчваме, обаче, ръководителите на съответните обществени места, с цел избягване налагането на санкции спрямо тях при констатиране на нарушения, да обявят и предоставят по подходящ начин информация на своите клиенти/посетители, че тютюнопушенето е забранено. Предоставянето на информация може да стане чрез поставянето на забранителна табела или заповед за забрана на тютюнопушенето в/на съответното обществено място.

16. Съществува ли телефон, на който може да се сигнализира за конкретни нарушения?

Подаването на сигнали за нарушения на нормативно установените забрани и ограничения за тютюнопушене се осъществява на дежурния телефон на съответната регионална здравна инспекция. Всяка регионална здравна инспекция е публикувала дежурния телефон на интернет страницата си. Дежурните телефони на регионалните здравни инспекции могат да бъдат открити и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423&categoryid=836

 

Сигнали можете да подавате чрез „България без дим“, като натиснете бутона горе вляво „Подай сигнал“ или се обадите на тел. 0700 20 009.

Споделете в социалната мрежа:

Къде може да се пуши

Къде може да се пуши е най-често задавания въпрос към нас напоследък. Казано накратко и ясно, ето къде:

 • По улицата, с изключение на прилежащите тротоари на детски ясли, детски градини и училища
 • На спирките
 • В градините на заведенията, пред заведенията
 • В парка, но не и на детска площадка в парка
 • В къщи
 • На балкони и тераси, включително когато са в хотел, заведение, работно място
 • В колата
 • На обособени самостоятелни помещение в сградите на  летищата

 

 

Къде не може да се пуши

И все пак, да изброим и местата, на които не може да се пуши според новия закон:

 • В закрити обществени места
 • На работното място, включително в коридорите и тоалетните в сградата.
 • В детски ясли, детски градини, училища, ученически общежития, прилежащите им терени и тротоари
 • В местата, където се предоставят социални услуги на деца, прилежащите им терени и тротоари
 • Площадки за игра, но няма ясна дефиниция кои са те
 • Места, на които са организирани мероприятия за деца и ученици
 • Спортни обекти, летни кина и театри по време на спортни и културни прояви

Това са извадки от ЗЗИД на Закона за здравето, обнародван в „Държавен вестник“ от 29 май 2012 г.

 

Какво е обществено място?

Според Закона за здравето обществени са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и един много голям списък от места, на които ще бъде забранено пушенето, ако са закрити. Става въпрос за плувни басейни; спортни обекти – стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове; театри, киносалони, концертни зали, читалища; транспортни средства за обществен превоз; лечебни и здравни заведения, средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения; сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите.

Споделете в социалната мрежа:

Как Турция намали тютюнопушенето

ВИКТОР ГЮРОВ

Световният ден без тютюнев дим 2012 започна на 31 май в Столична библиотека с Форум за дискусия и действия по въвеждане и контрол на забраната за пушене. Централно място в него заемаше представянето на опита на Турция – страна, осигурявала 4% от световното производство на тютюн. В момента го е намалила до 1,7%.

Проф. Назми Билир

Благодарение на нашия гост проф. Назми Билир от университета Hacettepe в Анкара успяхме да установим множество разлики и полезни стъпки за намаляване на тютюневия дим и вредните последствия от него. Ето някои от мерките, които нашата съседна държава е предприела с цел опазване на общественото здраве от тютюневия дим:

–  Обучаване и информиране на обществото – всички телевизии са задължени да излъчват видеоматериали за вредите от тютюнопушенето в продължение на 90 минути всеки месец, като от 2008 г. е конкретизирано това да става в часове с голяма гледаемост;

– Контролът се осъществява от инспекционни екипи от по пет души, в чийто състав влиза представител на полицията, общинска полиция, военна полиция, здравен

Зам.-министърът на здравеопазването Вичев откри форума.

инспектор и представител на Министерство на образованието, които правят всекидневни денонощни проверки (понякога и с по-малък екип, но със задължително полицейско присъствие);
– Въведени са визуални предупреждения върху цигарените кутии;
– Научно се изследва общественото мнение във времето – установява се увеличаване дела на хората, одобряващи забраната, и намаляването на здравословните оплакванията на персонала зает в развлекателния и ресторантьорски сектори – като кашлица, хрема, сълзене на очите и др.;

 

Проф. Билир с д-р Димитров, и.д. директор на Дирекция "Обществено здраве" към МЗ

– Доказателства, че рекламата на тютюневи изделия води до повишаване на тяхното използване и че ефектът, например повишаване заболеваемостта от рак на белия дроб, се проявява с 10 години закъснение.
Нека не чакаме да се разболеем ние или нашите близки. Чистият въздух на обществени места ще помогне на всички.

Презентациите на проф. Билир на английски език можете да изтеглите от линковете:

Презентация 1

Презентация 1 – продължение

Презентация 2

 

Визуални предупреждения върху кутиите с цигари в Турция:

Споделете в социалната мрежа:

Двоен празник на 1 юни

Джаз за деца с Венци Благоев и балони, отлитнали в дъжда – така отбелязахме 1 юни тази година. Празникът на децата стана двоен поради влизането в сила на пълната забрана за пушене на закрити и някои открити обществени места.

„Надявам се родителите пушачи и обществото като цяло най-после да започнат да предпазват децата от вредния вторичен тютюнев дим“ – сподели д-р Гергана Гешанова, координатор на Коалицията за живот без тютюнев дим, която бе организатор на събитието.

 

ВИЖ ФОТОГАЛЕРИЯ

 

Споделете в социалната мрежа:

Измерванията на софиянци показват долна граница на нормите

Хората се измерваха и по време на дъжда.

„Това много зле ли е?“ и „Значи мога да си пуша?“ бяха въпросите в двата края на скалата, задавани по време на измерванията на белия дроб на 31 май – Световния ден без тютюнев дим. Пред Народния театър се тълпяха хора цял ден, дори и по време на силния обеден дъжд.

Д-р Пагелска дава интервю.

Измерените показатели бяха разнообразни, но в голяма степен в долната граница на нормите, коментира д-р Пагелска, дългогодишен лекар в белодробно отделение и в кабинет за отказване от тютюнопушенето.

Усилията си за измерванията обединиха Софийската районна здравна инспекция, Коалицията за живот без тютюнев дим,  Българския младежки червен кръст, Гражданска инициатива „България без дим“, „Екс-пушачите са неудържими“ и Фондация „Грижа за здравето“.

ВИЖ ФОТОГАЛЕРИЯ

 

Споделете в социалната мрежа: