Предлагаме нова дефиниция за “нагреваемо тютюнево изделие”

Коалицията за живот без тютютев дим, в която членува и сдружение “България без дим”, внесе следното становище
по проекта на МС за Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна до председателите на парламентарните комисии по земеделие – Десислава Танева, икономическа политика – Хамид Хамид, европейски въпроси – Кирил Петков, здравеопазване – д-р Костадин Ангелов, и бюджет и финанси – Йордан Цонев.

От името на Коалиция за живот без тютюнев дим, Сдружение “България без дим” и Фондация “БлуЛинк”, изразяваме пълна подкрепа за привеждане на националното законодателство в съответствие с Делегирана директива (ЕС) 2022/2100. Това се налага
и от променените условията, в които Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия ( ЗТТСИ) функционира с въвеждането на новите изделия.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗТТСИ има за цел намаляване привлекателността на нагреваемите тютюневи изделия и повишаване информираността на потребителите относно нивото на риска, свързан с употребата на тези изделия. Това
отговаря на едно от основните конституционни права на българските граждани – правото им на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 от Конституцията на Република България).

Същевременно, трябва да се отбележи и наличието на някои пропуски в текстовете на Делегираната директива (ЕС) 2022/2100, което намира отражение и в изменението и допълнението на нашия закон.

В чл. 7, ал. 12, текстът на Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 представя нагреваемото тютюнево изделия (НТИ) като “ново тютюнево изделие, което се нагрява, за да се произведе емисия, съдържаща никотин и други химикали, които след това се вдишват от потребителя(ите) и което изделие, в зависимост от неговите характеристики, е бездимен  тютюнев продукт или тютюнев продукт за пушене“. Последният текст е буквално приложение на определението за „ново тютюнево изделие“, посочено в чл. 19.4 от
Директива 2014/40/ЕС.

Делегираната директива всъщност не определя дали НТИ са “бездимни” или “за пушене”. Това като че ли остава да се реши на местно ниво и дава право на всяка държава да го решава по свой начин – например в Нидерландия НТИ се определят като
„бездимни“, във Франция и Германия – те са „за пушене“. Един и същ продукт, в различните държави е класифициран по различен начин, което води до разлика в комбинираните здравни предупреждения и до пълно объркване на потребителя.

Във връзка с този казус Коалиция за живот без тютюнев дим подготвя писмо до ЕК. Подобни писма и запитвания са отправени до Комисията от много организации, НПО и институции в ЕС. Препоръчваме Народното събрание и Министерският съвет да
направят същото, вместо да се опитват да „изправят“ или „обяснят“ грешката на ЕК. Вместо предложеният странен текст за т. 7а от Допълнителните разпоредби на ЗТТСИ, предлагаме следното определение за нагреваемо тютюнево изделие:

„Нагреваемо тютюнево изделие“ е ново тютюнево изделие, което се нагрява, за да се произведат емисии, съдържащи никотин и други химикали, които след това се вдишват от потребителя/потребителите, и което в зависимост от характеристиката си е бездимно тютюнево изделие, при което консумацията не се извършва чрез процес на горене. Предлагаме останалата част от чл. 7, ал. 12 от Делегираната директива, която определя тютюневото изделие за пушене да бъде включена в т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗТТСИ: “т. 5. “Тютюневи изделия за пушене” са тютюневи изделия, различни от бездимните тютюневи изделия, при които консумацията се извършва чрез процес на горене.“

Предложението ни се основава на факта, че при нагреваемите тютюневи изделия НЯМА процес на горене! Думите “нагреваеми” и “горене”, предложени в § 20 от законопроекта, са несъвместими. Това е груба неточност, която може да предизвика рязка реакция и
осъждане и от страна на самите производители на НТИ. Те се „противопоставят“ на старото „горене“ и „пушене“, в стремежа си да създадат „свят без тютюнев дим“, но продължават да произвеждат и рекламират и конвенционални цигари. Нашето очакване е Народното събрание да въведе Делегираната директива разумно, като вземе предвид посочения от нас абсурд.

Предложеният от МС ЗИД на ЗТТСИ можеше да се използва от българските депутати и за по-съществени промени в чл. 35 – приемане на цялостна забрана за рекламата на тютюневи и свързаните с тях изделия, както и на устройствата и аксесоарите към тях. Наложителни са и по-сериозни промени, свързани със спонсорството от страна на тютюневата индустрия. Очакваме това да се случи в най-скоро време, след неотложното въвеждане на Делегираната директива.

 

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.